Narzędziownia BIANAR – producent form wtryskowych

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna BIANAR Sp. z o.o. w zakresie ochrony danych RODO

Szanowni Państwo, Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narzędziownia Bianar Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 44 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-113), tel.: +48 605 740 530, adres e-mail: bok@bianar.pl.
 2. Wyznaczony został Specjalista ds. Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod nr tel. 885 561 997 lub na adres e-mail: rodo@bianar.pl.
 3. Bianar Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wł. Andersa przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, nr KRS, nr REGON, adres siedziby, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu oraz zajmowane stanowisko osoby kontaktowej. Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami (zawarta umowa, korespondencja mailowa, wizytówki).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Bianar Sp. z o.o., czyli m.in. w celu:
  1. niezbędnym do  świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform oraz przygotowywania ofert, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, okres realizowanych projektów lub usług komercyjnych (jeśli dotyczy) oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich, a także w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bianar Sp. z o.o.do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.
 6. Bianar Sp. z o.o.może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  1. podmiotom, z którymi Bianar Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane’) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Bianar Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Bianar Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Bianar Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Bianar Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Bianar Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Bianar Sp. z o.o.;
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;
  3. Państwa dane mogą być udostępnione partnerom handlowym Bianar Sp. z o.o.takim, jak dystrybutorzy i sprzedawcy, w celu realizacji żądań produktów i informacji, zapewnienia ujednoliconej pomocy oraz dostarczenia klientom i potencjalnym klientom informacji na temat Bianar Sp. z o.o.oraz oferowanym przez Bianar Sp. z o.o.produktów i usług.
 7. Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Bianar Sp. z o.o.dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres rodo@bianar.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
 8. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych Bianar Sp. z o.o.do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
 10. Informujemy również, że Bianar Sp. z o.o.dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.